24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Thế nào là “cung cấp thông tin do mình tạo ra”? “Đơn vị chủ trì tạo ra thông tin” được hiểu như thế nào (18/04/2019)

Hỏi: Thế nào là “cung cấp thông tin do mình tạo ra”? “Đơn vị chủ trì tạo ra thông tin” được hiểu như thế nào?

“Thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra” trong Luật tiếp cận thông tin (TCTT) được hiểu như thế nào (18/04/2019)

Hỏi: “Thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra” trong Luật tiếp cận thông tin (TCTT) được hiểu như thế nào?

Trong đời sống thường ngày, “thông tin” là một khái niệm rất rộng và có nhiều cách hiểu khác nhau. Vậy “thông tin” theo quy định của Luật TCTT được hiểu như thế nào (18/04/2019)

Hỏi: Trong đời sống thường ngày, “thông tin” là một khái niệm rất rộng và có nhiều cách hiểu khác nhau. Vậy “thông tin” theo quy định của Luật TCTT được hiểu như thế nào?

Luật Tiếp cận thông tin điều chỉnh những vấn đề gì? Ý nghĩa, mục đích của việc ban hành Luật Tiếp cận thông tin ở nước ta (18/04/2019)

Hỏi: Luật Tiếp cận thông tin điều chỉnh những vấn đề gì? Ý nghĩa, mục đích của việc ban hành Luật Tiếp cận thông tin ở nước ta?

Thế nào là “tiếp cận thông tin”, “cung cấp thông tin” theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin (18/04/2019)

Hỏi: Thế nào là “tiếp cận thông tin”, “cung cấp thông tin” theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin?

Hồ sơ, tài liệu, biên bản các cuộc thảo luận phục vụ cho quá trình ra quyết định của cơ quan nhà nước có phải là thông tin thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Tiếp cận thông tin không (18/04/2019)

Hỏi: Hồ sơ, tài liệu, biên bản các cuộc thảo luận phục vụ cho quá trình ra quyết định của cơ quan nhà nước có phải là thông tin thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Tiếp cận thông tin không?

Bản án, các quyết định của tòa án và hồ sơ các vụ việc sau khi có phán quyết của tòa án, công văn của các cơ quan nhà nước có là thông tin thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Tiếp cận thông tin hay không (18/04/2019)

Hỏi: Bản án, các quyết định của tòa án và hồ sơ các vụ việc sau khi có phán quyết của tòa án, công văn của các cơ quan nhà nước có là thông tin thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Tiếp cận thông tin hay không?

Ngoài việc tiếp cận thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản quy định chi tiết, người dân còn có thể tiếp cận thông tin theo quy định của những văn bản quy phạm pháp luật nào khác hay không (18/04/2019)

Hỏi: Ngoài việc tiếp cận thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản quy định chi tiết, người dân còn có thể tiếp cận thông tin theo quy định của những văn bản quy phạm pháp luật nào khác hay không?

Luật Tiếp cận thông tin có cơ chế nào bảo đảm việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người mất hoặc chưa đủ năng lực (17/04/2019)

Hỏi: Luật Tiếp cận thông tin có cơ chế nào bảo đảm việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người mất hoặc chưa đủ năng lực hành vi dân sự?

Việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin được thực hiện theo những nguyên tắc nào (17/04/2019)

Hỏi: Việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin được thực hiện theo những nguyên tắc nào