Ông Nguyễn Ngọc Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa

  • Từ khóa
Back To Top