Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế- xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2020; phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2020

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
6.514,8 tỷ đồng
thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2021
Back To Top