24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h
Tổng quan Khánh Hòa

Tổng quan Khánh Hòa (01/01/2017)

Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng (28/10/2012)

Tiềm năng du lịch

Tiềm năng du lịch (27/10/2012)

Quy định sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (22/10/2016)

Giới thiệu tổng quan huyện, thị xã, thành phố

Giới thiệu tổng quan huyện, thị xã, thành phố (01/12/2014)

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành (24/10/2012)

Tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên (10/10/2012)

Điều kiện tự nhiên

Điều kiện tự nhiên (08/10/2012)

Thư ngỏ

Thư ngỏ (24/01/2007)

sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy