Học sinh chấp hành quy định về an toàn giao thông:
Chỉ tốt trong trường

Việc học sinh (HS) vi phạm an toàn giao thông (ATGT) không phải là vấn đề mới nhưng luôn nóng. Qua tìm hiểu, các trường học đều cho rằng, ở trong trường ý thức các em rất tốt nhưng khi ra khỏi trường thì ý thức chấp hành ATGT rất kém