Khánh Hòa: Phấn đấu giảm số người nhiễm HIV xuống mức trung bình

Năm 2017, nhằm khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dưới 0,2%, giảm tác động của AIDS đối với sự phát triển kinh tế xã hội, Khánh Hòa ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ hướng tới hoàn thành mục tiêu 90-90-90 trong công tác phòng chống HIV/AIDS.