Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Ngày 3-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 gắn với quán triệt, triển khai Quy định số 30 ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng