Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Ngày 3-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 gắn với quán triệt, triển khai Quy định số 30 ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Tham nhũng, chống tham nhũng - xưa và nay

Nói đến tham nhũng và chống tham nhũng thì ai cũng biết đó là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang tiến hành tranh đấu bằng nhiều biện pháp, đặc biệt là bằng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nêu rõ, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực