Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Ngày 3-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 gắn với quán triệt, triển khai Quy định số 30 ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4( khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng:
Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã thống nhất ban hành Nghị quyết "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ".