Phím số diệu kỳ:
Tư vấn, hỗ trợ phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

Bộ LĐTB&XH đã chính thức nâng cấp đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em thành tổng đài quốc gia để làm số điện thoại chung cho toàn quốc trong thực hiện việc tiếp nhận thông tin, bảo vệ các quyền lợi của trẻ em.

Kêu gọi trao quyền cho những người bị gạt ra rìa xã hội

UNDP kêu gọi sự quan tâm nhiều hơn nữa đối với việc trao quyền cho những người bị gạt ra rìa xã hội nhiều nhất và công nhận tầm quan trọng của việc trao cho họ nhiều tiếng nói hơn trong tiến trình ra quyết sách.