Nhiều biện pháp gia tăng độ che phủ rừng

Một trong những mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là phấn đấu độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt từ 47,5% trở lên. Để thực hiện mục tiêu này, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã tăng cường các biện pháp nhằm gia tăng độ che phủ rừng.