ỦY VIÊN UBND TỈNH

 
Ông Huỳnh Ngọc Bông
Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 0258.3822661
 
Ông Ngô Truyện
Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ
Điện thoại cơ quan: 0258.3822086
 
Ông Lê Hữu Hoàng
Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính
Điện thoại cơ quan: 0258.3822970
 
Ông Ngô Quang Trung
Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 0258.3829059
 
Ông Nguyễn Khắc Cường
Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 0258.3523211
 
Ông Lê Tuấn Tứ
Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Điện thoại cơ quan: 0258.3821119
 
Ông Trần Hòa Nam
Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điện thoại cơ quan: 0258.3822908
 
Ông Nguyễn Công Định
Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại cơ quan: 0258.3822885
 
Ông Lê Hữu Trí
Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra Thanh tra tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 0258.3523074
 
Ông Nguyễn Ngọc Minh
Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương
Điện thoại cơ quan: 0258.3814879
 
Ông Nguyễn Khắc Hà
Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
Điện thoại cơ quan: 0258.3822848
 
Ông Võ Tấn Thái
Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Điện thoại cơ quan: 0258.3826461
 
Ông Lê Văn Dẽ
Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng
Điện thoại cơ quan: 0258.3560847
 
Ông Lê Văn Hạ
Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp
Điện thoại cơ quan: 0258.3822760
 
Ông Bùi Xuân Minh
Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế
Điện thoại cơ quan: 0258.3822316
 
Ông Nguyễn Quốc Trâm
Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ
Điện thoại cơ quan: 0258.3526415
 
Ông Huỳnh Kỳ Hạnh
Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Điện thoại cơ quan: 0258.3824677
 
Ông Lê Tấn Bản
Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Điện thoại cơ quan: 0258.3822109
 
Ông Trần Việt Trung
Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch
Điện thoại cơ quan: 0258.3501502
 
Ông Lê Quang Ngọc
Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc
Điện thoại cơ quan: 0258.3508233
 
Ông Phạm Duy Lộc
Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Điện thoại cơ quan: 0258.3561999
 
Ông Nguyễn Văn Danh
Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Điện thoại cơ quan: 0258.3822206

Các tin khác