SỞ TRỰC THUỘC UBND TỈNH

Sở Tài chính

 

SỞ TÀI CHÍNH

Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Email: sotuphap@khanhhoa.gov.vn; Điện thoại: 058. 3821267; Fax: 058. 3827773

Website: http://stc.khanhhoa.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại Cơ quan

Email

01

Lê Hữu Hoàng

Giám đốc

058.3822970

lhhoang@khanhhoa.gov.vn

02

Nguyễn Bé

Phó Giám đốc

058.3828970

nbe@khanhhoa.gov.vn

03

Nguyễn Ngọc Tâm

Phó Giám đốc

058.3812340

nntam@khanhhoa.gov.vn

04

Lê Quang Vinh

Phó Giám đốc

058.3828988

lqvinh@khanhhoa.gov.vn

05

Nguyễn Lẫy

Chánh Văn phòng

058.3813832

nlay@khanhhoa.gov.vn


 

Các tin khác