UBND tỉnh Khánh Hòa

Ban tiếp Công dân

 

BAN TIẾP CÔNG DÂN

Địa chỉ:

Điện thoại:           Fax:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan01

Vũ Thị Kim

Phó Trưởng Ban

0583.523370

 

02

Nguyễn Thị Thu Lan

Phó Trưởng Ban

0583.527146

 

03

Lã Thị Hiên

Chuyên viên

0583.527146

 

04

Nguyễn Thái Minh

Chuyên viên

0583.527146

 

05

Hà Thị Lan

Chuyên viên

0583.527146

 


 

Các tin khác