LÃNH ĐẠO UBND TỈNH

  
Ông Lê Đức Vinh
Chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 0258.3810080
Email: ldvinh@khanhhoa.gov.vn
  
Ông Trần Sơn Hải
Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan:0258.3815355
Email: tshai@khanhhoa.gov.vn
  Ông Nguyễn Đắc Tài
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 0258.3822244
Email: ndtai@khanhhoa.gov.vn
 
Ông Đào Công Thiên
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 0258.3810080
Email: dcthien@khanhhoa.gov.vn
 
Ông Nguyễn Duy Bắc
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 0258.3810423
Email: ndbac@khanhhoa.gov.vn
 
 

Các tin khác