CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Ban QLDA KDL Bắc bán đảo Cam Ranh

1. Vị trí, chức năng:

Ban quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý khu du lịch theo quy định tại Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch trong phạm vi Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Ban quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ:

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ, cụ thể như sau:

a) Công khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch cụ thể phát triển Khu du lịch bán đảo Cam Ranh;

b) Quản lý việc thực hiện quy hoạch và đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Kiểm tra, giám sát nội dung và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Phát hiện, đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý các dự án đầu tư không đúng với quy hoạch hoặc có tác động tiêu cực đến cảnh quan môi trường;

đ) Quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành đối với mỗi ngành nghề kinh doanh;

e) Kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ của các cơ sở kinh doanh du lịch và của các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác;

g) Bảo vệ, tôn tạo tài nguyên và môi trường du lịch;

h) Bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh, an toàn trong Khu du lịch;

i) Quản lý hạ tầng kỹ thuật trong khu du lịch theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

k) Tổ chức cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho khách du lịch;

l) Đề xuất kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, xâm hại tài nguyên du lịch;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định pháp luật

Các tin khác