UBND tỉnh Khánh Hòa

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Số 1 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0258. 3822661           Fax: 0258. 3810891

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

01

Lê Đức Vinh

Chủ tịch

02583.822087

02

Trần Sơn Hải

Phó Chủ tịch Thường trực

02583.815355

03

Nguyễn Đắc Tài

Phó Chủ tịch

02583.822244

04

Đào Công Thiên

Phó Chủ tịch

02583.810080

05

Nguyễn Duy Bắc

Phó Chủ tịch

02583.810423

Các tin khác