Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa

Tổ chức bộ máy

Gồm Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành.

Hội đồng quản lý Quỹ có 07 thành viên, trong đó:

- 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng quản lý.

- 01 Giám đốc Quỹ kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý chuyên trách.

- 01 Lãnh đạo Sở Tài chính - Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý.

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư – Thành viên.

- Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Khánh Hòa – Thành viên.

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường – Thành viên.

- Lãnh Đạo Sở Xây dựng – Thành viên.

Ban Kiểm soát Quỹ: Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 09/2/2012 Ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.

Bộ máy điều hành Quỹ gồm có Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ: Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Thẩm định, Tín dụng, Tài chính - Kế toán, Đầu tư và Tổ pháp chế

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT DI ĐỘNG

SỐ ĐT BÀN

EXT

I

Ban Giám đốc

 

 

 

 

 

Ông Võ Thành Công

Giám đốc

090 515 6888

0258 351 6789

112

 

Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng

Phó Giám đốc

091 974 2586

0258 351 6689

115

 

Bà Lâm Thị Hoàng Giang

Phó Giám đốc

091 407 0777

0258 351 6869

105

II

Phòng Tổ chức - Hành Chính

 

 

 

 

 

Ông Lương Thái Quang

Phó phụ trách

091 343 1409

0258 351 5555

104

 

Số phòng

 

 

 

104

III

Phòng Tài chính - Kế toán

 

 

 

 

 

Bà Trần Thu Hiền

Phó Phụ trách

091 796 9636

0258 351 6769

106

 

Số phòng

 

 

0258 351 5555

107

IV

Phòng Tín dụng

 

 

 

 

 

Bà Phạm Thị Út Hạnh

Trưởng phòng

097 647 2392

0258 351 5555

111

 

Số phòng

 

 

 

109

V

Phòng Kế Hoạch - Thẩm định

 

 

 

 

 

Bà Đỗ Hữu Khánh Bình

Phó phụ trách

096 747 3649

0258 351 5555

116

 

Số phòng

 

 

 

117

VI

Phòng Đầu tư

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng

Phó Giám đốc Phụ trách

 

 

 

 

Số phòng

 

 

 

119

VII

Tổ pháp chế

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Vinh

Tổ trưởng

091 346 0997

0258 351 5555

103

VIII

Lễ tân

 

 

0258 351 5555

101


 

Các tin khác