CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Khánh Hoà

1. Chức năng:

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Khánh Hòa là cơ quan có chức năng giúp ủy ban nhân dân tỉnh trong sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp Nhà nư­ớc. Ban đ­ược sử dụng con dấu riêng.

2. Nhiệm vụ:

+ Giúp ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng ch­ương trình, kế hoạch về sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp Nhà nước; hướng dẫn theo dõi và thẩm định việc thực hiện các chư­ơng trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp đã đư­ợc phê duyệt.

+ Định kỳ và đột xuất báo cáo kết quả cho ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ư­ơng về tình hình đổi mới, phát triển doanh nghiệp.

 

Các tin khác