SỞ TRỰC THUỘC UBND TỈNH

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Địa chỉ: Khu liên cơ II, Số 04 Phan Chu Trinh, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn; Điện thoại:; Fax:

Website: http://snnptnt.khanhhoa.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Email

01

Lê Tấn Bản

Giám đốc

058.3822109

 

02

Nguyễn Tuấn Kiệt

Phó Giám đốc

058.3821104

 

03

Tào Anh Tuấn

Phó Giám đốc

058.3828524

 

04

Quách Thanh Sơn

Phó Giám đốc

058.3825376

 

05

Lê Phước Đức

Chánh Văn phòng

058. 3822180

 

Các tin khác