QUY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

- Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa là một tổ chức tài chính nhà nước được thành lập theo Quyết định số 1538/2001/QĐ-UB ngày 02 tháng 5 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các hoạt động tác nghiệp do bộ máy Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ Phát triển Khánh Hòa (nay là Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khánh Hòa) kiêm nhiệm.

- Ngày 01/7/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 1712/QĐ-UBND ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa, chuyển đổi mô hình hoạt động của Quỹ từ kiêm nhiệm sang hoạt động độc lập.

- Ngày 07/7/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 1964/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 2532/QĐ-UBND ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.

Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa  thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

+ Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

+ Nghị định 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

+ Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh về ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.

Vốn điều lệ của Quỹ tối thiểu là 561,5 tỷ đồng và được bổ sung hàng năm từ nguồn tăng thu ngân sách địa phương và Quỹ đầu tư phát triển của Quỹ.

Các tin khác