KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH KHÓA VI

ề nghị tỉnh kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường của Công ty Cổ phần Xuất khẩu lâm sản Nha Trang VINAFOR (gây ô nhiễm môi trường từ năm 2004 đến nay)

Kiến nghị của cử tri: Đề nghị tỉnh kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường của Công ty Cổ phần Xuất khẩu lâm sản Nha Trang VINAFOR (gây ô nhiễm môi trường từ năm 2004 đến nay).

Trả lời: Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kết hợp với UBND thành phố Nha Trang, UBND phường Vĩnh Hòa đã tiến hành kiểm tra Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu lâm sản Nha Trang, lấy mẫu không khí xung quanh tại khu tập thể Nhà máy Z753 vào ngày 1-8-2016. Kết quả phân tích mẫu cho thấy các thông số bụi và khí độc trong không khí xung quanh đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT; riêng tiếng ồn vượt mức cho phép 1,19 lần so với QCVN 26:2010/BTNMT. Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty dùng lưới che chắn tường phía Tây Bắc (giáp với khu tập thể Nhà máy Z753) để chống bụi và thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu tối đa tiếng ồn và bụi phát sinh trong hoạt động sản xuất. Ngày 12-8-2016, Công ty đã có Công văn số 12/CT-TCHC báo cáo thực hiện các yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Ngày 27-9-2016, Sở Tài nguyên và Môi trường kết hợp với UBND thành phố Nha Trang, UBND phường Vĩnh Hòa tiếp tục kiểm tra đột xuất quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu lâm sản Nha Trang, lấy mẫu bụi và tiếng ồn tại khu tập thể Nhà máy Z753. Kết quả phân tích mẫu đều đạt so với quy chuẩn môi trường. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đang thực hiện gia cố bờ tường và lưới chắn bụi phía Tây – Bắc xưởng sản xuất, giáp với khu tập thể Nhà máy Z753. Như vậy, qua kiến nghị của nhân dân và kiểm tra nhắc nhở của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật phù hợp để giảm thiểu ô nhiễm và tác động đến đời sống của nhân dân trong khu vực.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn Công ty thực hiện các biện pháp kỹ thuật giảm thiểu tiếng ồn do các hệ thống hút bụi đảm bảo theo quy chuẩn Việt Nam nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Các tin khác