CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Ban QLDA các công trình xây dựng tỉnh

1. Vị trí, chức năng

Ban quản lý Dự án các công trình xây dựng dân dụng là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Ban quản lý Dự án các công trình xây dựng dân dụng có chức năng làm Chủ đầu tư theo quyết định phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư; làm tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với năng lực chuyên môn.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ đầu tư kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

b) Quản lý dự án, thực hiện những công việc thuộc phạm vi quản lý thực hiện dự án theo quy định: Lập, thẩm định thiết kế, dự toán; lựa chọn nhà thầu; giám sát thi công xây dựng; kiểm định chất lượng công trình xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

Quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án, thanh quyết toán theo quy định.

c) Làm tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do đơn vị, tổ chức khác làm chủ đầu tư phù hợp với năng lực chuyên môn và theo quy định tại các văn bản pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

d) Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến đầu tư và xây dựng theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các tin khác