THÔNG TIN

Văn phòng UBND tỉnh

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Số 1 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058. 3822661 Fax: 058. 3810891

Email: vp.ubnd@khanhhoa.gov.vn

I. Lãnh đạo Văn phòng

 

 

Ông Huỳnh Ngọc Bông

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

-Điện thoại cơ quan: (058). 3826.517

- Di động: 0903. 512. 262

- Email: hnbong@khanhhoa.gov.vn

 

 

Ông Nguyễn Văn Thiện

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

-Điện thoại cơ quan: (058) 3822.593

- Di động: 0983.594.194

- Email:

 

Ông Ngô Xuân Quản

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

-Điện thoại cơ quan: (058) 3819.735

- Di động: 0913. 439. 584

- Email: nxquan@khanhhoa.gov.vn

 

Ông Trần Khắc Hà

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

-Điện thoại cơ quan: (058) 3821.984

- Di động: 0905. 120. 665

- Email: tkha@khanhhoa.gov.vn

 

 

II. Các Phòng chuyên môn

      1.  Phòng Tổng họp

            * Ông Nguyễn Ngọc Minh – Trưởng phòng, Thư ký CT

            - Điện thoại: (058). 3823568      Di động: 0903.508.162

- Email: nnminh@khanhhoa.gov.vn

* Ông Lê Khắc Trung – Phó Trưởng phòng

            - Điện thoại: (058). 3822.912      Di động: 0905. 566. 555  

- Email: dnkhanh@khanhhoa.gov.vn

     2. Phòng Nội chính

            * Bà Trần Thị Mỹ Lệ - Trưởng phòng

            - Điện thoại: (058). 3822.153      Di động: 0985. 644. 336

- Email: ttmle@khanhhoa.gov.vn

* Bà Lê Thị Điệm - Phó Trưởng phòng

            - Điện thoại: (058). 3814.658      Di động: 0913. 424. 359

- Email: ltdiem@khanhhoa.gov.vn

     3. Phòng Xây dựng – Nhà đất

            * Ông Phùng Văn Hoàng -  Trưởng phòng

            - Điện thoại: (058) 3829.638      Di động: 0905. 114. 648

- Email: pvhoang@khanhhoa.gov.vn

* Ông Nguyễn Hoa Cương - Phó Trưởng phòng

            - Điện thoại: (058). 3819.216      Di động: 0903. 570. 788

- Email: ltdiem@khanhhoa.gov.vn

     4. Phòng Khoa giáo - Văn xã

            * Ông Phạm Văn Quyết - Trưởng phòng

            - Điện thoại: (058) 3822.152      Di động: 0913. 416. 198

- Email: pvquyet@khanhhoa.gov.vn

* Ông Nguyễn Phương Huy - Phó Trưởng phòng

            - Điện thoại: (058). 3822.983      Di động: 0903. 577. 242

- Email: nphuy@khanhhoa.gov.vn

     5. Phòng Kinh tế

* Bùi Khánh Hồng - Phó  PT phòng

            - Điện thoại: (058). 3817.047      Di động: 0914.008.575

- Email: bkhong@khanhhoa.gov.vn

* Nguyễn Xuân Hải - Phó Trưởng phòng

            - Điện thoại: (058). 3.822154      Di động: 0913.454.424

- Email: nxhai@khanhhoa.gov.vn

     6 . Ban Tiếp công dân

            * Bà Vũ Thị Kim – Phó Trưởng Ban

            - Điện thoại: (058) 3523 370      Di động: 0914.238.239

- Email: vtkim@khanhhoa.gov.vn

            * Bà Nguyễn Thị Thu Lan – Phó Trưởng Ban

            - Điện thoại: (058) 3.527146      Di động: 0936.757.285

- Email:

    7. Phòng Tổ chức – Hành chính

            * Bà Trần Thị Hằng Nga - Trưởng phòng

            - Điện thoại: (058) 3822.977      Di động: 0914.166.190

- Email: tthnga@khanhhoa.gov.vn

* Ông Nguyễn Văn Đông - Phó Trưởng phòng

            - Điện thoại: (058). 3810.871      Di động: 0905.151.094

- Email: nvdong@khanhhoa.gov.vn

* Ông Nguyễn Ngô Anh Thi - Phó Trưởng phòng

            - Điện thoại: (058). 3.822661      Di động: 0935.083.580

- Email:

    8. Phòng Quản trị  - Tài vụ

            * Ông Trương Thông - Trưởng phòng

            - Điện thoại: (058) 3822985      Di động: 0905.130.168

- Email: tthong@khanhhoa.gov.vn

* Ông Huỳnh Đăng Lân - Phó Trưởng phòng

            - Điện thoại: (058). 3823907      Di động: 0914. 071.111

- Email: hdlan@khanhhoa.gov.vn

 

 III. Các đơn vị trực thuộc

      1. Trung tâm Công báo

Ông Mai Thành Long – Phó Giám đốc

Điện thoai: 058.3560.552       Di động: 1282.222.696

Email: mtlong@khanhhoa.gov.vn

       2. Trung tâm Văn hóa & Nhà khách

Ông Nguyễn Văn Tường – Giám đốc

Điện thoai: 058. 3523780       Di động: 0903.573.502

Email:

Hoàng Thị Hợi –  Phó Giám đốc

Điện thoai: 058. 3.523225       Di động: 0936.943.543

Email:

 

Các tin khác