THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

Mức chi đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc quy định một số mức chi đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.

Theo đó, giảng viên, báo cáo viên được mời giảng, một buổi giảng được tính 5 tiết học (đã bao gồm cả thù lao cho soạn giáo án bài giảng và tiền ăn của giảng viên), cụ thể: Đối với giảng viên, báo cáo viên là Bí thư Tỉnh ủy: 700.000 đồng/buổi. Đối với giảng viên, báo cáo viên là Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy; Giáo sư; chuyên gia cao cấp; Tiến sĩ khoa học: 560.000 đồng/buổi. Đối với giảng viên, báo cáo viên là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Giáo sư; tiến sĩ; giảng viên chính: 420.000 đồng/buổi. Đối với giảng viên, báo cáo viên là Trưởng, phó các sở, ban, ngành của tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh huyện, thị xã, thành phố; chuyên viên cao cấp: 350.000 đồng/buổi. Đối với giảng viên, báo cáo viên là chuyên viên chính, Trưởng, phó phòng cấp tỉnh và cấp huyện: 200.000 đồng/buổi. Đối với giảng viên, báo cáo viên là chuyên viên cấp tỉnh và cấp huyện (ngoại trừ các đối tượng đã nêu trên): 150.000 đồng/buổi. Đối với giảng viên, báo cáo viên cấp xã: 100.000 đồng/buổi. Đối với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, thì số giờ giảng vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm giờ, không trả thù lao giảng viên theo mức quy định nêu trên. Trường hợp được mời tham gia giảng dạy, báo cáo tại các lớp đào tạo do các đơn vị khác tổ chức thì vẫn được hưởng chế độ thù lao giảng viên theo quy định.

Việc hỗ trợ một phần tiền ăn, ở, sinh hoạt cho học viên khi tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng chính trị (quản lý nhà nước, trung cấp, cao cấp, cử nhân chính trị) tại Trường Chính trị tỉnh, các Trung tâm chính trị huyện, thị, thành phố: thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 6-5-2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài.

Mức chi ra đề thi, coi thi, chấm thi thực hiện theo quy định về mức chi ra đề thi, coi thi, chấm thi tại Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 13-5-2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức chi cho các hoạt động ngành Giáo dục và Đào tạo. Riêng Trường Chính trị tỉnh thực hiện theo quy định về tiêu chuẩn, chế độ công tác của cán bộ giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh theo hướng dẫn của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Đối với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị các huyện, thị xã, thành phố, mức chi như sau: Chi chấm bài kiểm tra cuối đợt học: 5.000 đồng/bài/học viên. Chi bồi dưỡng coi thi: 40.000 đồng/người/buổi. Ngoài những nội dung và mức chi đã quy định tại Quyết định này, các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21-9-2010 của Bộ Tài chính về việc quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

BBT

Các tin khác