Thông tin cho báo chí

Tuyên truyền triển khai thực hiện Thông tư số 162/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Thực hiện Kế hoạch số 10518/KH-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Thông tư số 162/2016/TT-BQP ngày 21/10/2016 của Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền…(Chi tiết>>)

(Đính kèm tài liệu tuyên truyền)

Các tin khác