Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa

Hoạt động của Quỹ

1.      Các hoạt động của Quỹ

1.1 Đầu tư trực tiếp vào các dự án

1.1.1 Đối tượng đầu tư:

Các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã được HĐND tỉnh thông qua, bao gồm:

- Các dự án xây dựng kết cầu hạ tầng kỹ thuật;

- Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng và các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào của khu công nghiệp; khu chế xuất; khu kinh tế; khu công nghệ cao;

- Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở và các dự án phát triển khu đô thị mới; Các dự án bảo vệ và cải tạo môi trường;

-  Và các dự án trọng điểm khác theo quyết định của UBND tỉnh.

1.1.2 Hình thức đầu tư: Quỹ được chọn hình thức đầu tư :

- Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT);

- Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO);

- Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Quỹ còn được phép tìm kiếm dự án, thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư sau đó thực hiện đầu tư hoặc chuyển nhượng lại dự án cho chủ đầu tư khác thực hiện đầu tư.

1.2 Cho vay đầu tư

1.2.1 Đối tượng cho vay

Là các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng có phương án thu hồi vốn trực tiếp thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được HĐND tỉnh thông qua, bao gồm:

- Các dự án về: giao thông; cấp nước; nhà ở đô thị; khu dân cư; di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất; xử lý rác thải đô thị;

- Các dự án quan trọng do UBND tỉnh quyết định.

1.2.2 Điều kiện cho vay

-          Dự án hoàn thành thủ tục đầu tư;

- Có phương án sản xuất kinh doanh có lãi và phương án đảm bảo trả được nợ;

- Có cam kết mua bảo hiểm đối với tài sản hình thành từ vốn vay;

- Chủ đầu tư là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

1.2.3 Thời hạn cho vay: Tối đa 15 năm tùy từng dự án.

1.2.4 Lãi suất cho vay: Hiện tại Quỹ cho vay với lãi suất bằng lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước là 11,4%/năm và được điều chỉnh theo quy định của Bộ Tài chính.

1.3 Góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế

1.3.1 Hình thức

Góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp.

1.3.2 Mục tiêu thành lập doanh nghiệp: Thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã được HĐND tỉnh thông qua.

1.4 Nhận ủy thácQuỹ được nhận uỷ thác:

- Quản lý nguồn vốn đầu tư và thu hồi nợ, cấp phát đầu tư cho các công trình, dự án từ ngân sách Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các DN và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Quản lý hoạt động của Quỹ Phát triển nhà ở và các quỹ khác do UBND tỉnh thành lập;

- Thực hiện phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy quyền của UBND tỉnh.

2. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ :

+ Thông tin về khoảnTín dụng cơ quan phát triển Pháp.

+ Thông tin về khoản Tín dụng của WB.

2.1 Vốn chủ sở hữu của Quỹ:

Tính đến ngày 31/12/ 2010 vốn chủ sở hữu của Quỹ là: 112.764 triệu VNĐ.

2.2 Quỹ được phép huy động các nguồn vốn sau đây để cho vay, đầu tư:

2.2.1 Những nguồn vốn được UBND tỉnh cho phép huy động :

- Huy động vốn bảo hành công trình vốn XDCB của ngân sách.

- Huy động từ nguồn vốn ký quỹ môi trường.

- Huy động nguồn vốn từ tiền đảm bảo thực hiện dự án của các nhà đầu tư đầu tư tại tỉnh Khánh Hoà.

2.2.2 Quỹ được vay từ nguồn vốn của các tổ chức tài chính quốc tế :

2.2.1.1 Nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (WB) :

Các dự án để Quỹ đầu tư, cho vay:

- Cấp nước và xử lý nước;

- Quản lý chất thải rắn;

- Thoát nước và xử lý nước thải;

- Đường và cầu thu phí;

- Giao vận; cảng;

- Cơ sở hạ tầng cố định hỗ trợ viễn thông và công nghệ thông tin/dữ liệu;

- Phát triển Khu dân cư bao gồm khu cho người có thu nhập thấp;

- Khu công nghiệp và các cơ sở hạ tầng phát triển khác;

- Cơ sở hạ tầng vận chuyển năng lượng;

- Cơ sở hạ tầng y tế và giáo dục.

Điều kiện để dự án được vay vốn:

- Thuộc kế hoạch ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Có khả năng thu hồi vốn.

- Có sự tham gia của khối tư nhân hoặc doanh nghiệp không phải doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

2.2.1.2 Nguồn vốn của Tập đoàn cơ quan Phát triển Pháp (AFD) :

Các dự án để Quỹ đầu tư, cho vay:

- Củng cố cơ sở hạ tầng (nước, điện, phát triển đô thị ...);

- Chiếu sáng đô thị (chú trọng vào sử dụng thiết bị tiết kiệm điện);

- Phát triển nông nghiệp và nông thôn;

- Các dự án nước, rừng, môi trường;

- Đầu tư sản xuất;

- Đầu tư vào các dịch vụ cơ sở của ngành giáo dục, y tế và nước sạch.

Điều kiện được vay: là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Các tin khác