SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Theo Quyết định số 3677/QĐ-UBND  ngày 29/12/2014

Quyết định số 1481/QĐ-CTUBND ngày 09/6/2015 về việc thay thế thành viên Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 về việc thay thế thành viên Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Các tin khác