Thông tin cho báo chí

Tăng cường tuyên truyền Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

Thực hiện Công văn số 582-CV/TGTU ngày 20/02/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tăng cường tuyên truyền Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016;

 Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016; xem xét, chọn tác phẩm gửi dự thi đúng thời gian quy định, đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền (Chi tiết>>)

(Gửi kèm Thông báo về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016)

Các tin khác