KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH KHÓA VI

Cử tri huyện Cam Lâm kiến nghị giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở Khu Công nghiệp Suối Dầu, nhất là việc khắc phục hậu quả để đảm bảo đời sống và sinh hoạt của nhân dân

Kiến nghị của cử tri: Cử tri huyện Cam Lâm kiến nghị giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở Khu Công nghiệp Suối Dầu, nhất là việc khắc phục hậu quả để đảm bảo đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

Trả lời: Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:

Khu công nghiệp Suối Dầu đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 5.000 m3/ngày đêm. Toàn bộ nước thải sản xuất của các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp được xử lý sơ bộ và đấu nối vào hệ thống xử lý tập trung để xử lý nước thải đạt QCVN 40:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột B trước khi xả ra môi trường.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, theo dõi hoạt động xả nước thải của Khu công nghiệp; yêu cầu lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục nước thải và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát.

Khu vực gần Khu công nghiệp Suối Dầu (thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam lâm) có 2 cơ sở chế biến phế liệu thủy sản hoạt động gây ô nhiễm môi trường (cơ sở sơ chế phế liệu hải sản của ông Trần Sâm và cơ sở mua bán, sơ chế, chế biến phế liệu hải sản của ông Nguyễn Văn Dưỡng). UBND tỉnh đã có Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 26-6-2015 yêu cầu các cơ sở này thực hiện xử lý và khắc phục ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, đến nay các cơ sở này vẫn chưa khắc phục. Vì  vậy, căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8732/UBND-KT ngày 31-10-2016, UBND huyện Cam Lâm đã ban hành Quyết định số 1373/QĐ-UBND và Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 17-11-2016 đình chỉ hoạt động đối với 2 cơ sở nêu trên.

Các tin khác