DANH MỤC

Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh hiện thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2016

Ủy ban nhân dân Tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh hiện thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2016. (Xem chi tiết Danh mục các nhiệm vụ KHCN tại đây)

Các tin khác