DANH MỤC

Danh mục tổng hợp các nhiệm vụ Khoa học công nghệ tuyển chọn thuộc Kế hoạch Khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa năm 2014

TT

Tên đề tài/dự án

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với sản phẩm

Kinh phí

dự kiến

Thời gian

 thực hiện

Phương thức thực hiện

1

2

3

4

5

6

7

01

Nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch biển đảo Khánh Hòa

 

Đánh giá thực trạng, xác định các nhân tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của du lịch biển đảo Khánh Hòa, đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch biển đảo Khánh Hòa

 

- Bộ chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh du lịch biển đảo Khánh Hòa.

- Đánh giá thực trạng, xác định các nhân tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của du lịch biển đảo Khánh Hòa.

 -Hệ thống giải pháp khả thi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch biển đảo Khánh Hòa theo hướng bền vững.

800 triệu đồng

18 tháng

Tuyển chọn

Các tin khác