Kết quả đấu thầu

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang đăng kết quả chào hàng cạnh tranh

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang đăng kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho các trường mầm non năm 2013, như sau:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

01

Mua sắm trang thiết bị cho các trường mầm non năm 2013.

 

Chào hàng cạnh tranh

 

399.785.000 đ

 

376.160.000 đ

Công ty TNHH Đông Kinh

Nha Trang

Số 1089/QĐ-GD&ĐT-

TV ngày 30/8/2013 của Trưởng phòng GD&ĐT Nha Trang

 

Trọn gói

 

Các tin khác