DANH MỤC

Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020, bắt đầu thực hiện năm 2016

Ủy ban nhân dân Tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, bắt đầu thực hiện năm 2016.

*. Xem chi tiết tại đây.

 

Các tin khác