Thông tin cho báo chí

Tăng cường tuyên truyền xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2017

Thực hiện Công văn số 1728/UBND-KT ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền…(Chi tiết>>)

Các tin khác