THÔNG TIN

Sở Nội vụ

   

SỞ NỘI VỤ TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Khu liên cơ số 1 Trần Phú,
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 058. 3827095 / 3822086           Fax: 058. 3829286

Email: snv@khanhhoa.gov.vn

 I. Lãnh đạo Sở  
 

Ông Ngô Truyện

- Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại cơ quan: (058). 3822086

- Email: ntruyen@khanhhoa.gov.vn

 

Ông Lưu Ngọc Phi

- Chức vụ: Phó Giám đốc 

- Điện thoại cơ quan: (058) 3829286

- Email: lnphi@khanhhoa.gov.vn

 

Ông Nguyễn Trọng Thái

- Chức vụ: Phó Giám đốc 

- Điện thoại cơ quan: (058) 3815665

- Email: ntthai@khanhhoa.gov.vn 

 

Ông Nguyễn Thanh Hà

- Chức vụ: Phó Giám đốc 

- Điện thoại cơ quan: (058) 3818040

- Email:

   

II. Các Phòng thuộc Sở

      1.  Văn phòng Sở

            - Lãnh đạo Văn phòng: Bà Phạm Thị Xuân Phương – Q. Chánh văn phòng

            - Điện thoại: (058). 3827095     

- Email: ptxphuongg@khanhhoa.gov.vn

     2. Phòng Cán bộ, Công chức – Viên chức và Đào tạo

            - Lãnh đạo phòng: Ông Văn Ngọc Sen - Trưởng phòng

            - Điện thoại: (058). 3828492      - Email: vnsen@khanhhoa.gov.vn

     3. Phòng Tổ chức – Biên chế

            - Lãnh đạo phòng: Ông Nguyễn Văn Thanh -  Trưởng phòng

            - Điện thoại: (058) 3822042      - Email: nvthanh@khanhhoa.gov.vn

     4. Phòng Xây dựng chính quyền

            - Lãnh đạo phòng: Ông Nguyễn Tấn Đông - Trưởng phòng

            - Điện thoại: (058). 3828494     - Email: ntdong@khanhhoa.gov.vn

     5. Phòng Cải cách hành chính

            - Lãnh đạo phòng: Ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng phòng

            - Điện thoại: (058). 3810440    - Email: nvminh@khanhhoa.gov.vn

     6 . Phòng Công tác thanh niên

            - Lãnh đạo phòng: Ông Nguyễn Thanh Hà - Trưởng phòng

            - Điện thoại: (058). 3814399     - Email: ntha@khanhhoa.gov.vn

    7. Thanh tra Sở

            - Lãnh đạo phòng: Ông Bùi Quang Trung - Chánh thanh tra

- Điện thoại: (058). 3819700     - Email: bqtrung@khanhhoa.gov.vn

 III. Các đơn vị trực thuộc

      1. Ban Thi đua – Khen thưởng

Trưởng Ban: Ông Mai Thu

Điện thoai: 058.3818040

Trưởng Phòng Tổng hợp – Hành chính: Bà Ngô Thị Hồng Gấm

Điện thoại: 058.3822064

       2. Ban Tôn giáo

Trưởng Ban: Ông Bùi Hữu Thành

Điện thoại: 058.3822843

Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Hành chính: Bà Bùi Thị Kim Thai

Điện thoại: 058.3827334

       3. Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục trưởng: Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Điện thoại: 058.3607324

Phó Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Văn Ba

Điện thoại : 058.3814.308

Phó Chi cục trưởng, phụ trách Phòng Hành chính - Tổng hợp: Bà Đỗ Thị Huệ

Điện thoại: 058.3822910

Các tin khác