GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi bị thu hồi đất

Hỏi: Tôi bị thu hồi đất gồm đất nông nghiệp và đất trồng cây lâu năm nên không còn đất sản xuất. Xin hỏi, tôi có được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi nhà nước thu hồi đất không?

Trần Thọ (Diên Khánh)

Trả lời: Đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống được quy định tại Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ như sau:

a) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp khi thực hiện Nghị định số 64/CP ngày 27-9-1993; Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28-8-1999; Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16-11-1999; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ;

b) Nhân khẩu nông nghiệp trong hộ gia đình phát sinh sau thời điểm giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình;

c) Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp nhưng chưa được giao đất và đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho, khai hoang theo quy định của pháp luật,;

d) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các nông, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi mà thuộc đối tượng là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp đang trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp; hộ gia đình, cá nhân nhận khoán đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó.

Nếu ông thuộc đối tượng được hưởng thì căn cứ vào diện tích đất nông nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nhà nước sẽ còn xác định thời gian hỗ trợ ổn định đời sống.

Luật gia MINH HƯƠNG

Các tin khác