TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ BỐN NĂM THI HÀNH LUẬT KHIẾU NẠI,

LUẬT TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Thực hiện Kế hoạch số 673/KH-TTCP ngày 01/4/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đánh giá kết quả đã đạt được và hạn chế, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Kế hoạch số 1692/KH-TTCP ngày 06/7/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, ngày 17/8/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6207/KH-UBND về việc tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ ngày 01/7/2012 đến 01/7/2016) với mục đích yêu cầu như sau:

1. Mục đích

a) Đánh giá thực tiễn 04 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo, qua đó xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cấp của Luật và trong việc tổ chức thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo trên địa bàn tỉnh.

b) Đánh giá sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp của Luật khiếu nại, Luật tố cáo với Hiến pháp 2013, Luật Tố tụng hành chính, Luật đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

c) Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi Luật khiếu nại, Luật tố cáo và những văn bản pháp luật có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Yêu cầu

a) Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện, triển khai đến từng sở, ban ngành và các địa phương; đảm bảo tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.

 b) Nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực tế; dựa trên kết quả đánh giá, tổng kết của sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Việc tổ chức hội nghị tiến hành nghiêm túc, hiệu quả.

Về thời gian tiến hành tổng kết  tại các đơn vị địa phương như sau:

 “1. Các sở, ngành thuộc tỉnh

Tiến hành tổng kết, đánh giá thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo theo Đề cương kèm theo Kế hoạch này với quy mô, hình thức phù hợp. Xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 31/10/2016.              

2. UBND huyện, thị xã, thành phố

UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tiến hành tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại địa phương (hoàn thành trước ngày 15/10/2016). Xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật tố cáo gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 31/10/2016.

Tuy nhiên, ngày 15/8/2016, Thanh tra Chính phủ nhận được Nghị quyết số 22/2016/QH14 của Quốc hội điều chỉnh chương trình xây dựng uật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 theo đó Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tố cáo nằm trong chương trình được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ ba và thông qua tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa XIV; do đó, để bảm đảo cho công tác xây dựng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tố cáo, ngày 26/8/2016, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 2212/KH-TTCP thay thế Kế hoạch số 1692/KH-TTCP ngày 06/7/2016 của Thanh tra Chính phủ, trong đó đã có sự thay đổi về thời gian:

Yêu cầu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh hoàn thành trước ngày 15/10/2016 (sớm hơn 30 ngày so với Kế hoạch cũ) và xây dựng báo cáo tổng kết Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 31/10/2016 (sớm hơn 60 ngày so với Kế hoạch cũ).

Do đó, ngày 07/9/2016, UBND tỉnh đã có Công văn số 6932/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố điều chỉnh thời gian tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh theo đó yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiến hành tổng kết đánh giá và gửi báo cáo cho Thanh tra tỉnh trước ngày 30/9/2016./.

 

Đính kèm các file có liên quan:

- Kế hoạch số 2212/KH-TTCP ngày 26/8/2016 của Thanh tra Chính phủ về Kế hoạch tổng kết đáng giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

- Kế hoạch số 6207/KH-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Kế hoạch tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 01/7/2012 đến 01/7/2016)

- Công văn số 6932/UBND-NC ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh thời gian Tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật tố cáo trên địa bàn tỉnh


Các tin khác