CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Đài phát thanh - truyền hình

1. Vị trí, chức năng

- Đài phát thanh  - truyền thình Khánh Hòa là cơ quan sự nghiệp trự thuộc UBND tỉnh Khánh Hào, có chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, quản lý nhà nước về sự nghiệp phát thanh – truyền thanh -truyền hình trong toàn tỉnh.

- Đài phát thanh – truyền hình có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại kho bạc và được sử dụng con dấu riêng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

-  Xây dựng quy hoạch, kế hoạch mạng lưới phát thanh – truyền hình trong toàn tỉnh trình UBND tỉnh xét duyệt, xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp phát thanh – truyền thanh - truyền hình

- Nắm vững quan điểm đường lối của Đảng, các chủ trương chính sách của nhà nước trong từng giai đoạn, không ngừng nâng cao chất lượng các nội dung chương trình phát thanh – truyền thanh - truyền hình phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.

- Tham gia xây dựng hệ thống tổ chức của ngành theo quy định của nhà nước, chăm lo xây dựng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân kỹ thuật chuyên ngành đáp ứng yêu cầu  trước mắt và lâu dài. Nghiên cứu xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách của ngành.

- Kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, các quyết định, chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với ngành và đề xuất những kinh nghiệm cần phổ biến, những lệch lạc cần uốn nắn.

Các tin khác