Thông tin cho báo chí

Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/TGTU ngày 14/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tuyên truyền theo Hướng dẫn số 21-HD/TGTU ngày 14/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục tuyên truyền theo hướng dẫn của Sở tại Công văn số 1486/STTTT-TTBCXB ngày 25/10/2016 về việc tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời, hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền. …(Chi tiết>>)

Các tin khác