SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH

Hỗ trợ đầu thu truyền hình số đối với các đối tượng đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 

Danh sách hộ nghèo và hộ cận nghèo đủ điều kiện được hưởng đầu thu truyền hình số  theo mẫu 02/THS, 03/THS, 04/THS, 05/THS

Các tin khác