Thông tin cho báo chí

Tuyên truyền về kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức tỉnh Khánh Hòa năm 2016

Căn cứ Kế hoạch số 8159/KH-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh về tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2016; Thông báo số 2403/TB-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức ôn tập, mua tài liệu ôn thi, lệ phí thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2016 tại tỉnh Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền…(Chi tiết>>)

Các tin khác