Thông tin cho báo chí

Tuyên truyền việc tổ chức học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thực hiện Công văn số 1525/UBND-KGVX ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh về việc rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền…(Chi tiết>>)

Các tin khác