Thông tin cho báo chí

Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ

Thực hiện Công văn số 10039/UBND-KT ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền…(Chi tiết>>)

Các tin khác