THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa

STT

NỘI DUNG

1

Báo cáo giám sát theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính

2

Chấp thuận Báo cáo tài chính và phân phố lợi nhuận năm 2014 theo Công văn số 3253/UBND-KT ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh

3

Quyết định phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2014 của Viên chức quản lý theo Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 9/4/2015 của UBND tỉnh

4

Quyết định phê duyệt quyết toán kinh phí đặt hàng dịch vụ cấp tưới nước cho sản xuất nông nghiệp được miễn thủy lợi phí năm 2014 theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 30/3/2015

5

Quyết định đặt hàng dịch vụ cấp nước, tưới nước cho sản xuất nông nghiệp được miễn thủy lợi phí năm 2014 theo Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 28/4/2014

6

Báo cáo kiểm toán độc lập 2014

7

Quyết định phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của người lao động Công ty

8

Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp 2014 theo Quyết định số 813/QĐ-UBND  ngày 4/4/2014

9

Chỉ tiêu Kế hoạch 2014

Các tin khác