BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XIV VÀ ĐBHĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 -2021

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2016 -2021

Mời bạn đọc click vào hàng chữ bên dưới để xem danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2016 -2021 ở định dạng file pdf

 Danhsách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2016 -2021


Các tin khác