Thông tin cho báo chí

Tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Thực hiện Công văn số 398/BTTTT-TTCS ngày 14/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị…(Chi tiết>>)

Đính kèm Hướng dẫn số 22-HD/BTGTW ngày 10/01/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương)

Các tin khác