GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Pháp nhân phi thương mại là gì?

Hỏi: Tôi có nghe nói trong Bộ luật Dân sự có quy định về pháp nhân phi thương mại nhưng chưa hiểu rõ. Xin hỏi, quy định cụ thể về pháp nhân, pháp nhân phi thương mại, mục đích của quy định này?

Trần Văn Long (Cam Ranh)

Trả lời: Theo Bộ luật Dân sự, một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

2. Mọi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Trong khái niệm pháp nhân ấy, căn cứ vào mục đích hoạt động của pháp nhân, Bộ luật Dân sự phân làm 2 loại: Pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại. Theo đó, pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên. Nó bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác. Trong khi đó, pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên. Pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác.

Việc phân chia này để hoàn chỉnh khái niệm pháp nhân mà bộ luật cũ còn thiếu sót.

Luật gia MINH HƯƠNG

Các tin khác