THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tổng Công ty Khánh Việt

STT

NỘI DUNG

1

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016

2

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2016

3

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016

4

Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Quý I/2017

5

Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 của Công ty Mẹ - Tổng công ty Khánh Việt

6

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2016 của Tổng công ty Khánh Việt

7

Tình hình đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp năm 2016 theo phụ lục VII - Nghị định 81/2015/NĐ-CP

8

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và 03 năm gần nhất theo phụ lục V - Nghị định 81/2015/NĐ-CP

9

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

10

Phương án sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

11

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng Doanh nghiệp năm 2015 và kế hoạch năm 2016

12

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

13

Báo cáo tài chính năm 2015

14

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014

15

Báo cáo tài chính năm 2014

16

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014

17

Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý

18 

Quy chế trích lập quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và Người đại diện vốn Tổng Công ty Khánh Việt tại các doanh nghiệp

19

Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động

20

Quy chế đầu tư vốn Tổng Công ty Khánh Việt vào các doanh nghiệp

21

Quy chế hoạt động của người của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Tổng Công ty Khánh Việt đầu tư vào doanh nghiệp

22

Quy chế quản lý tài chính nội bộ Công ty mẹ - Tổng Công ty Khánh Việt

Các tin khác