KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH KHÓA VI

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành xem xét, trao tặng kỷ niệm chương ngành Truyền thanh cho người làm công tác truyền thanh ở cấp xã

Kiến nghị của cử tri: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành xem xét, trao tặng kỷ niệm chương ngành Truyền thanh cho người làm công tác truyền thanh ở cấp xã.

Trả lời: Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo Quyết định số 480/QĐ-BTTTT ngày 15-4-2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông” và “Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông”, không có quy định đối với kỷ niệm chương ngành Truyền thanh mà chỉ quy định Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông (trong đó bao gồm cả hoạt động truyền thanh). Do đó, để được tặng danh hiệu này, cử tri có thể tham khảo về tiêu chuẩn, điều kiện tại quyết định trên.

Ngoài ra, khi đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông, cử tri cần lưu ý một số nội dung sau:

- Về tiêu chuẩn chung: Người được xét tặng Kỷ niệm chương phải có thời gian công tác trong ngành thông tin và truyền thông tổng cộng từ 20 năm trở lên (đối với nam), 15 năm trở lên (đối với nữ); hoàn thành nhiệm vụ được giao; có phẩm chất đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh.

- Về thẩm quyền xét tặng: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định tặng Kỷ niệm chương.

- Về quy trình xét tặng: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm tổ chức xét và lập hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Kỷ niệm chương (thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Quyết định số 480/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Về thời gian gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương: Đợt 1: trước ngày 31 tháng 3 hàng năm; đợt 2: trước ngày 31 tháng 10 hàng năm.

Các tin khác