THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

Quản lý hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và các khoản thu từ đất

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và các khoản thu từ đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về công tác phối hợp cung cấp thông tin, giải quyết vướng mắc về chính sách quản lý các khoản thu nghĩa vụ tài chính từ đất, hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Các cơ quan: Cục Thuế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu có liên quan đến người nộp thuế, liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bản tỉnh Khánh Hòa theo quy định của pháp luật, trong thời hạn theo quy định tại các quy trình, quy chế của cấp có thẩm quyền và trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan thuế, trừ trường hợp do tính chất phức tạp của các thông tin cung cấp và tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của bên cung cấp thông tin, thời hạn nói trên có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 10 ngày làm việc.

Nguyên tắc và phương thức phối hợp là cung cấp thông tin thuộc chức năng quản lý của cơ quan phối hợp, nội dung thông tin phải bảo đảm chính xác, đầy đủ và kịp thời; tùy theo tính chất, nội dung của công tác quản lý nhà nước có thể áp dụng một trong những phương thức phối hợp: Lấy ý kiến bằng văn bản; tổ chức cuộc họp; tổ chức đoàn khảo sát, điều tra.

BBT

Các tin khác