Kết quả đấu thầu

Ban Quản lý dự án các công trình Xây dựng thị xã Ninh Hòa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12:
Xây kè bờ tả đoạn I thuộc dự án Đê kè chống xói lỡ hai bờ sông Dinh, thị xã Ninh Hòa

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(triệu đồng)

Giá trúng thầu

(triệu đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Xây kè bờ tả đoạn I (từ cầu Đường Sắt đến cầu Mới)

Chỉ định thầu

30.917,676

30.695,562

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh

Số 1189/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND thị xã Ninh Hòa

Theo đơn giá (cố định)

09 tháng

Các tin khác